Laylo bn 2

Seni yaxwi koraman agar seniyam menda kongling bolsa aytgin dedim.Oradan bir neca kun otib javobini sorasam,aytaymi yo yozib beraymi dedi,men rad etsa ozidan ewitmay qoyoraydeb yozib beror didim ... davomi »

Dugonam bilan

Бу мен яна уша Адолат опангиз.
Бу вокеа утган йили ёзда булган эди.
Мени бир Уктам деган синфдош дугонам бор.
Болалигимиздан жуда калин сирдошмиз.
Мактабдан пахтага борганимизда бир Халим ака деган укитувчимиз шийпонда Уктамни кучоклаб кукрагидан упаётганини куриб колдим.
Тугриси мени хам уша пайтда кучоклатиб уптиргим келди.
Узимни курмаганга солиб утиб кетдим. Бир махал Уктам ёнимга келиб,дугонажон юр магазинга бориб келайлик деди мен домла уришади пахта планини тулдириш керак десам мен гаплашиб келдим юр дугонажон деб туриб олди. Биз магазиндан печенье, конфет, лимонад,пайпок совун олдик. Хаммасини пулини Уктам тулади. Мен пулинг йук эдику десам топдимда деди домла бердими дедим. Ха факат гап шк ерда колсин деб Уктам менга бир жуфт пайпок совга килди.Бир пана жойга бориб утирдик.
- Уктам, уялмайсанми домла билан упишгани?
- Эх дугонажон...бир йилдан бери учрашиб юрамиз.
- Курмайсанми?
-Нимадан?
- Биров билиб колса...
- Мени факат кучоклаб упади, кукрагимдан ушлайди холос.
- Эхтёт булда яна бошка жойтинга утиб кетмасинда...
- Утса нима... Киргизмайди факат чотимга килиб бушанади.
- Йугеее... Росдана...?
-Яна нима килади?
- Бошка хеч нима!
Мен хам биронтага чотимга килдиргим келди роса лекин кимга..?
Бир кун атайлаб шийпонни оркасига утиб бирота утиб колишини кутиб турдим.Карасам табелчи келяпти ,мен хам атайлаб куйлагимни кутариб корнимни курсатиб куйдим.У мени куриб огзи очилиб колди.
- Ия синглим нима киляпсиз бу ерда?
- Узингиз нима киляпсиз, уялмайсизми кизлани пойлагани?
-Йук мен... шунчаки...
Табелчи довдираб колди.
Шшшунчаки...утиб кетётгандим...узр...
- Хозир домлага айтиб шарманда киламан сизни кизларни оркасидан пойларкан дейман.
- Йук йук...мени шарманда килманг... Мен узр сурайман тиз чукиб...мен шу бригадирни куёви буламан шарманда килманг жон синглим...
Айтганингизни киламан, сиз пахта термасангизам ёзиб куяман шарманда килманг...
- Эээ борингее...деб йигламсираб утирволдим.
-Туринг синглим биров кеп колади.
Хозир бориб шармандангни чикараман.
Нима килай айтинг факат гап шу ерда колсин илтимос...
-Кап катта одам уялмадизми кизингиз тенги кизни пойлашга!?
Жон синглим секинрок...мени шарманда килманг...
Хали кеч курун булсин штабда гаплашаман сиз билан!
Деб мен шахд билан кизларни олдига кетдим.
Окшомда терган пахтамизни торозига олиб борганимизда халиги табелчи мени пахтамни узи кутариб тарозига обориб 20кг чикадиган пахтамни тортиб 40кг ёзиб куйибди.Энди асосий максадга утиш пайти келди. Эртасига домла Уктам иккимизни чакириб яхши терганингиз учун бугун тушдан кейин дам олиб кир пирингларни ювиб олинглар деди.
Мен тугри табелчини олдига бориб, сиз кушиб ёзишгаям уста экансизми десам.
- Ха энди сиз учун хамма нарсага тайёрмиз.
- Нима десам киласизми?
-Албатта. Айтинг нима килиш керак.
-Тушдан кейин айтаман.
-Хуп келишдик.
Тушдан кейин табелчи шийпон атрофида уралашиб колди.
Мен уни яна бир марта кулга туширишим керак эди.
Яна шийпонни оркасига утиб бу сафар иштонимни тушириб шунчаки уни утишини кутиб утириб турдим.У яна устимга келиб колди.
-Ахад ака сиз хаддингиздан ошиб кетдингиз! Индамас экан пойласам дедингизми, канака уятсиз одамсиз узи!
-Мен... Халиги....узим...шунчаки...
-Куйинге мен сизни аяб хеч кимга айтмагандим.
-Ишонинг мен...
- Ха нима керак узи сизга?
Уят эмасми Ахат ака!
- Сиз мени....нотугри тушунманг...
- Тушундим. Мени яхши куриб колдизми, тугрисини айтинг...
Табелчи нима дейишини билмай ...
-Мен... халиги....
- Булди тушундим! Хозир бригадирни олдига бориб хаммасини айтиб бераман десам шартта келиб мени кучоклаб нима десангиз киламан факат айтмайсиз
- Хозир бакираман куйворинг!
деб уни узимдан итарсам,баттар ёпишиб,юзларимдан упди
Мен индамай колдим.
думбамдан ушлаб узига ёпиштириб кукрагимдан упди.
- Булди куйворинг энди...
-Айтасанми ?
- Йук. Кейин куришамиз булди дедим.
У кечкурун келаман деб пул хам ташлаб кетди.
Кечкурун овкатланиб булиб шийпонда дикотека килардик хамма уйинга берилган пайтда мен шийпонни оркасига утсам табелчи кутиб турибти.
У хам индамай максадига утди. Роса упишдик, энгашиб иштонимми устидан амимни хидлаб упди.
Кейин юринг деб чеккага бошлаб бориб, куйлагимми кутариб корнимдан эмчагимдан ушлаб упди. Мен рохатдан узимни йукотиб куйгандим.Иштонимми тушириб амимдан упиб ялаб котогини амимга ишкалаб чотимга килиб бушанди.
Давоми бор.

Muallif: QIROL04.07.2018 23:26
Yoqdi [1] Yoqmadi [0]
это текст для гостей)00